Privacyverklaring


Marcus Alexander Beenen, onder de handelsnaam B&B La Madrugada, houdt zich aan de richtlijnen van de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, “la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales” en andere regelgeving die een correct gebruik en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker waarborgt.

Via het contactformulier van onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en per email aan ons doorgestuurd. B&B La Madrugada acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 november 2019.

Gebruik van persoonsgegevens.

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt of waarvan op het moment van verstrekking duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt voor verwerking. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij daartoe wettelijk zijn gemachtigd of verplicht.

Bij het invullen van ons reserveringsformulier, verstrekt u persoonsgegevens, die vervolgens per email in ons eigen systeem terecht komen. 

Wij verwerken de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website):

 • voornaam en achternaam;
 • land;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • paspoortnummer – nummer identiteitskaart;
 • geboortedatum;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • beheer van boekingsaanvragen en reserveringen;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld een mailbericht;
 • het opstellen van een factuur.

Bewaartermijn

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten aan u te leveren en/of dit wettelijk verplicht is voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Uitoefening van uw rechten

U kunt uw recht van toegang, rectificatie, schrapping, beperking van de verwerking, portabiliteit of verzet uitoefenen door een e-mail te sturen naar "info@la-madrugada.com". Door middel van deze clausule delen wij u mede dat u elk type vordering kunt instellen bij de controlerende autoriteit la Agencia Española de Protección de Datos.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/producten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u per mail bij ons indienen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u op gepaste wijze te identificeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@la-madrugada.com .
B&B La Madrugada
Pago del Cerro 160 C
29754 Cómpeta.